ศึกษาเรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช