๑. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิ สิกส์ประวัติความเป็ นมา รวมทั้งพัฒนาการของ หลักการและ แนวคิดทางฟิ สิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี

 ๒.วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิ สิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสมโดยนําความคลาดเคลื่อน ในการวัดมา พิจารณาในการนําเสนอผลรวมทั้ ง แสดงผลการทดลองในรูปของกราฟวิเคราะห์ และแปลความหมายจาก กราฟเส้นตรง 

๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ตําแหน่งการกระจัด ความเร็ว และความเร่ง ของการเคลื่อนที่ ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่ง คงตัวจากกราฟและสมการรวมทั้งทดลองหาค่า ความเร่งโน้มถ่วงของโลก และคํานวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทํามุมต่อกน